นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 206 คน

เยี่ยมชม 9,684 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวประกาศก.อบต.จ.ฉชหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2545 เพิ่มเติมถึง 2551.pdf
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวแผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-อบต.บางน้ำเปรี้ยว
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวการจดทะเบียนพาณิชย์-อบตบางน้ำเปรี้ยว
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร-อบต.บางนำ้เปรี้ยว
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว เรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวการประชุมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระดับอำเภอบ้านโพธิ์
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2563
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2563
8 เม.ย. 64เทศบาลตำบลศาลาแดงรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-รอบ-6-เดือน
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/13 | แสดง 20 จาก 250 รายการ
เปลี่ยนภาษา