นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 218 คน

เยี่ยมชม 9,675 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเลคื่อน แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564

2 มีนาคม 2564 11 ครั้ง ทัศนาวลัย สุระบุตร แชร์  

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้นำชุมชน บุคลากร อบต.และประชาชน เข้าร่วมโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเลคื่อน แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการวางแผนและการอำนวยการ กิจกรรมย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรอดพ้นภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


ประมวลภาพกิจกรรม 11 ภาพ

เปลี่ยนภาษา