นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 9,660 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ท้องถิ่นก้าวหน้า ประสานการค้าและเศรษฐกิจ ปลูกจิตสำนึกทางพุทธศาสนา มุ่งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ”เปลี่ยนภาษา