นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 211 คน

เยี่ยมชม 9,742 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายปราโมทย์ ธนลภัสปรีดา

  ประธานสภาอบต.หนองบัว

 • นางจำลอง แสงอรุณ

  รองประธานสภาอบต.หนองบัวสมาชิกสภา

 • นายสมศักดิ์ บุญถนอม

  สมาชิกสภาฯ

 • นางวิเชียร กอโง่ง

  สมาชิกสภาฯ

 • นายนิวัฒน์ คงคาสวัสดิ์

  สมาชิกสภาฯ

 • นายเอกชัย นุชสุข

  สมาชิกสภาฯ

 • นายรอด ทองใบ

  สมาชิกสภาฯ

 • นายอำนวย รอดอารมย์

  สมาชิกสภาฯ

 • นายวันชัย แซ่เอี๊ยว

  สมาชิกสภาฯ

 • นายสมศักดิ์ เฮ็งไล้

  สมาชิกสภาฯ

 • นายสำราญ ยิ้มแย้ม

  สมาชิกสภาฯ

 • นายชัยยศ วิไลพันธ์

  สมาชิกสภาฯ

 • นางอนงค์ เข็มทอง

  สมาชิกสภาฯ

 • นางบุญทิพย์ พงษ์ศิริ

  สมาชิกสภาฯเปลี่ยนภาษา