นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 9,787 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายพิศาล กรกุมสิน

  ปลัดอบต.หนองบัว

 • นางสุรางค์ เส็มหมาด

  รองปลัดอบต.หนองบัวสำนักปลัด

 • นายโกสินทร์ ยิ่งเจริญ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายโสภณ พานสัมฤทธิ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวนิตยา หัวหนอง

  นักทรัพยกรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวทัศนาวลัย สุระบุตร

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวอริญชยา ประภาศรี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวลักขณา ถนอมสุขสินชัย

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นายนคร โรจนานุกูลพงศ์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ)

 • นางสาวอนัญญา พันธวงศ์

  คนงาน

 • นายนพดล อุปถัมภ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมนึก หมอกเจริญ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ)

 • นายวิเชษ บุญถนอม

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายฉัตรชัย ชินาลัย

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสุภาพ ป้องแก้ว

  คนงานประจำรถขยะ

 • ว่าง

  ภารโรง

 • ว่าง

  คนงาน

กองคลัง

 • นางพรทิภา เจริญพร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวขวัญชนก พุ่มพวง

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นางสาวมลิวัลย์ โพธิวร

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • นางสาววราภรณ์ รตนเพชรมณี

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการ

 • นายภิเชษฐ์ ประเสริฐ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางกัลยา พุ่มพวง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางวาสนา ลำใย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวนิสารัตน์ เพ็ชรรื่น

  คนงาน

กองช่าง

 • นายวชิรวิทย์ วิไลพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • ว่าง

  นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

 • นายอนุรัตน์ สุดประเสริฐ

  คนงาน

 • นางสาวภานุชนารถ ทองนุ่ม

  คนงาน

กองการศึกษาฯ

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางวิมล นุชสุข

  ครู (คศ.2) ศพด.ดอนสีนนท์

 • นางอำนวย ล้ำเลิศ

  ครู (คศ.1) ศพด.ประศาสน์โสภณ

 • นางสาวสุนันทา ชมสงวน

  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ประศาสน์โสภณ

ตรวจสอบภายใน

 • ว่าง

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)เปลี่ยนภาษา