นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 219 คน

เยี่ยมชม 9,726 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
5 ม.ค. 64ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 แชร์  
21 ธ.ค. 63ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่13) พ.ศ.2562 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องกำนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 แชร์  
1 ก.ย. 63ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินับ(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 แชร์  
28 พ.ค. 63หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
20 ก.พ. 63ประกาศคณะกรรมการส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559 แชร์  
20 ก.พ. 63ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 แชร์  
10 ต.ค. 60แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา