นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 9,664 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่ที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะห่างจากอำเภอบ้านโพธิ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อตำบลและอำเภอใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ติดต่อกับ ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับ ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำบางประกงไหลผ่านในเขตพื้นที่ตำบลท่าพลับ มีลำคลองทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และคลองส่งน้ำที่ขุดโดยกรมชลประทาน


ลักษณะภูมิอากาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลมนี้เป็นลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว อิทธิพลของลมนี้จะท้าให้จังหวัดฉะเชิงเทราประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนซึ่งท้าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนทั่วไป


ลักษณะของดิน

ลักษณะเป็นดินตะกอนทับถมมาเป็นเวลานาน ตามเส้นทางแม่น้ำบางปะกงที่ไหลผ่าน ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำนา ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์


ประชากร

ประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,625 คน แยกเป็น ชาย 1,772 คน หญิง 1,853 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,175 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 270 คน/ ตารางกิโลเมตร ( ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562)

ต.หนองบัว

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)จำนวนครัวเรือน
1บ้านหนองบัว 273 269 542 156
2บ้านสามขา 306 332 638 186
3บ้านดอนสีนนท์ 433 457 890 288
4บ้านทุ่งช้าง 142 123 265 87

ต.ท่าพลับ

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)จำนวนครัวเรือน
1บ้านบางกรูด 130 145 275 80
2บ้านตลาดโรงสีล่าง 194 219 413 149
3บ้านวัดเกาะชัน 168 193 361 138
4บ้านก้นกรอก 126 115 241 91
เปลี่ยนภาษา