นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 209 คน

เยี่ยมชม 9,713 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ห่างจากอำเภอบ้านโพธิ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยใช้ถนนสาย 315 ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม ผ่านพื้นที่ของตำบล รวมทั้งการคมนาคมภายในหมู่บ้านและเชื่อมกับหมู่บ้านอื่นๆมีถนนลาดยาง ถนน คศล. ถนนหินคลุกและถนนหินลูกรัง


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,175 ครัวเรือน (ครบทุกครัวเรือน)


การประปา

ประปาภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
แยกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว
หมู่ที่ 2 บ้านสามขา ตำบลหนองบัว
หมู่ที่ 3 บ้านดอนสีนนท์ ตำบลหนองบัว
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งช้าง ตำบลหนองบัว
หมู่ที่ 1 บ้านบางกรูด ตำบลท่าพลับ
หมู่ที่ 2 บ้านตลาดโรงสีล่าง ตำบลท่าพลับ
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพลับ จำนวน 1 แห่ง
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพลับ จำนวน 3 แห่ง
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพลับ จำนวน 1 แห่ง


โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง

เปลี่ยนภาษา