นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 215 คน

เยี่ยมชม 9,813 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

- โรงเรียนวัดดอนสีนนท์- โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนสีนนท์- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประศาสน์โสภณ


สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 8 แห่ง


อาชญากรรม

ในช่วงปีที่ผ่านมาเรื่องอาชญากรรมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ไม่มีปัญหาอาชญากรรมรุนแรงใดๆ เกิดขึ้น


ยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ร่วมกับอำเภอบ้านโพธิ์ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และส่วนอื่นต่างๆ ร่วมสุ่มตรวจในการตั้งด่านและจุดเสี่ยงๆ ต่างๆ เป็นระยะๆ


การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัง ได้จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ครบถ้วน

เปลี่ยนภาษา